SMLUVNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI SQUARE ENIX
Poslední aktualizace: úterý 30. srpen 2022 09:00 GMT
SMLUVNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI SQUARE ENIX
Poslední aktualizace: úterý 30. srpen 2022 09:00 GMT

SMLUVNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI SQUARE ENIX

Poslední aktualizace: úterý 30. srpen 2022 09:00 GMT

Následující smluvní podmínky poskytování služeb společnosti Square Enix („smluvní podmínky“) vysvětlují podmínky, které platí při používání našich různých her, softwaru, produktů, služeb, webových stránek, účtů, aplikací, online obchodů, funkcí, obsahu a aktivit („služby“, a každá z nich „služba“). Tyto smluvní podmínky upravují vaše používání jakékoli služby, která zveřejňuje nebo odkazuje na tyto podmínky poskytování služeb nebo je vlastněna, ovládána nebo publikována společností nebo pro: Square Enix, Inc.; Square Enix LLC; Square Enix Limited; nebo jejich dceřiné společnosti („Square Enix,” nebo „my,” „naše,” nebo „nás”). Kromě těchto smluvních podmínek se na vaše používání konkrétní služby mohou vztahovat samostatné pokyny, pravidla nebo podmínky poskytování služeb nebo prodeje („dodatečné podmínky“). Tyto dodatečné podmínky vám případně budou poskytnuty dříve, než začnete používat jakoukoli službu, pro kterou jsou relevantní. V případě rozporu mezi těmito smluvními podmínkami a jakýmikoli dodatečnými podmínkami budou převažovat dodatečné podmínky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Některé služby, které nabízíme, se neřídí těmito smluvními podmínkami, ale samostatnými smluvními podmínkami a dalšími zásadami, které vám budou oznámeny při přístupu k těmto službám nebo při jejich používání. Pokud není oznámeno, že platí takové alternativní podmínky, platí tyto smluvní podmínky.

Před použitím služeb si musíte přečíst a přijmout tyto smluvní podmínky a jakékoli dodatečné podmínky a berete na vědomí, že jste si přečetli a rozumíte Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Square Enix. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte nebo nesouhlasíte s jakýmikoli dalšími podmínkami, prosím odinstalujte a ukončete používání našich služeb.

MNOHO TYPŮ SPORŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM, MŮŽE PODLÉHAT POVINNÉMU ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ. PŘED POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ V ČÁSTI 14 TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK.

1. Region

Tyto smluvní podmínky jsou smlouvou mezi vámi a přidruženou společností Square Enix pro vaši geografickou oblast uvedenou níže („region“):

 • Pro „americký region,“ Square Enix znamená Square Enix, Inc., 999 N. Pacific Coast Highway, 3rd Floor, El Segundo, CA 90245, Spojené státy. V americkém regionu jste, pokud jste v: Severní Americe, Jižní Americe, Střední Americe, Americké Samoe, Guam, na Menších odlehlých ostrovech Spojených států amerických nebo v Karibiku.

 • Pro „region EMEA-Asie“ společnost Square Enix znamená Square Enix Limited (co. 01804186), 240 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, Velká Británie. V regionu EMEA-Asie jste, pokud jste v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Asii nebo na jakémkoli jiném území, které není uvedeno v tomto oddíle 1.

Bez ohledu na výše uvedené nesmíte služby používat, pokud se nacházíte na území, kde je používání služeb zakázáno příslušným zákonem nebo těmito smluvními podmínkami.

2. Omezená licence

Společnost Square Enix a její udělovatelé licencí vlastní a vyhrazují si všechna práva, tituly a zájem ve službách a související duševní vlastnictví ve službách, včetně audiovizuálních prvků a jiných materiálů chráněných autorským právem (jako je „vzhled a dojem“ služeb); ochranné známky, loga, obchodní názvy, servisní značky a obchodní identity společnosti Square Enix a našich poskytovatelů licencí; patentovatelný předmět; a jakékoli jiné formy duševního vlastnictví. V souladu s těmito smluvními podmínkami vám společnost Square Enix uděluje omezenou, nevýhradní, zrušitelnou, nepostupitelnou, nesublicencovanou a nepřenosnou licenci k používání služeb pro vaše osobní, nekomerční použití. Společnost Square Enix může okamžitě pozastavit nebo ukončit dostupnost některých nebo všech služeb z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení společnosti Square Enix bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti.

3. Omezení použití

Chcete-li služby používat, nesmíte provádět žádné z následujících úkonů: (i) porušení jakéhokoli příslušného zákona nebo nařízení; (ii) využívání služby k obchodním nebo politickým účelům; iii) kopírování, přepálení, reprodukce, opětovné zobrazení, zpětné inženýrství, dekompilace, hacking nebo úpravy služeb, včetně všech serverů nebo sítí používaných k poskytování služeb (s výjimkou rozsahu, v němž je vymáhání výše uvedeného zakázáno příslušným zákonem); (iv) přístup k účtu (definovanému níže), který vám nepatří; (v) narušování využívání služeb jiným uživatelem; (vi) podvádění nebo vytváření nespravedlivé výhody ve službách nebo jakýchkoliv jiných hrách nebo službách Square Enix; (vii) vytvářet, vyvíjet, modifikovat, distribuovat, používat, propagovat, inzerovat, prodávat, komercializovat nebo jinak využívat jakýkoli neautorizovaný software, službu, nástroj nebo schéma pro podvádění nebo vytváření výhody v jakémkoli offlinovém, onlinovém nebo multiplayer módu služeb nebo jakýchkoli her nebo služeb Square Enix; (viii) narušování jakékoli bezpečnostní funkce služeb; (ix) používání neoprávněného serveru k emulaci nebo přístupu ke službám; (x) odposlouchávání bez svolení, vytěžování nebo shromažďování informací ze služeb nebo od jejich uživatelů; (xi) porušování práva duševního vlastnictví nebo jiných práv společnosti Square Enix nebo jiných stran; nebo (xii) odstranění jakékoli ochranné známky, autorských práv nebo jiných oznámení o duševním vlastnictví. Pokud porušíte některá z těchto omezení nebo jinak porušíte tyto smluvní podmínky, můžeme váš přístup ke službám okamžitě pozastavit nebo ukončit.

4. Využívání služeb dětmi

Služby nejsou určeny dětem mladším třináct (13) let, a společnost Square Enix vědomě neshromažďuje osobní údaje od osob mladších třinácti (13) let (nebo jiného příslušného minimálního věku v místě vašeho bydliště), aniž by získala ověřitelný výslovný souhlas rodičů, jak to může vyžadovat zákon. Děti starší třináct (13) (nebo jiného příslušného minimálního věku v místě vašeho bydliště), ale mladší osmnácti let (nebo jiného příslušného věku dospělosti ve vašem místě bydliště) musí před použitím služeb získat souhlas svého rodiče nebo opatrovníka. Pokud je to relevantní, interaktivní videohry („hry“ a každá „hra“) nabízené prostřednictvím služeb mají dobrovolnou nebo povinnou věkovou klasifikaci uvedenou na obalu a v online informacích. Souhlasíte s tím, že nebudete hrát nebo neumožníte ostatním, aby hráli určitou hru, pokud by tím došlo k porušení platného minimálního věku ve vaší jurisdikci. Rodiče a opatrovníci dětí mladších osmnácti let (nebo příslušného věku dospělosti ve vašem místě bydliště) by si měli tyto smluvní podmínky pečlivě přečíst, než dětem umožní služby používat.

5. Registrace účtu

Některé funkce služeb mohou vyžadovat registraci účtu u společnosti Square Enix („účet“). Jste zodpovědní za udržování zabezpečení svého účtu a za veškerou činnost, která se na vašem účtu objeví. Při registraci účtu souhlasíte s následujícími podmínkami: (i) nebudete používat uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, která zosobňuje nebo se osobně identifikuje s jinou osobu nebo subjektem; (ii) poskytnete a budete udržovat přesné informace a (III) svůj účet neprodáte třetí straně ani nedovolíte žádné jiné osobě, aby váš účet využívala. Společnost Square Enix váš účet může kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo ukončit, včetně případů, kdy se společnost Square Enix domnívá, že jste tyto smluvní podmínky porušili. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud žijete ve Francii, pak vám společnost Square Enix před ukončením účtu nejméně třicet (30) dní předem dá upozornění.

Pokud jste zaregistrovali účet a chcete jej ukončit, obraťte se na příslušné středisko zákaznické podpory pro váš region, jak je uvedeno níže v části 11. Po ukončení platnosti vašeho účtu z jakéhokoli důvodu si společnost Square Enix vyhrazuje právo účet trvale odstranit.

6. Virtuální kredity

Square Enix vám může umožnit využít virtuální kredity k uplatnění určitých digitálních položek a online služeb. Virtuální kredity mohou mít různé názvy, například „Crysta®,“ „mince,“ „body“ nebo „zlato“. Virtuální kredity nejsou měnou ani majetkem a nemají žádnou peněžní hodnotu. Společnost Square Enix si ponechává veškeré vlastnictví virtuálních kreditů a má absolutní právo spravovat a měnit virtuální kredity a všechny licence na digitální položky a služby uplatněné pomocí virtuálních kreditů. Vaše používání virtuálních kreditů podléhá osobní, nekomerční, nevýhradní, nepostupitelné, nesublicencovatelné, nepřevoditelné, zrušitelné licenci. S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno společností Square Enix, je výměna, snaha o výměnu nebo usnadnění výměny virtuálních kreditů nebo jiných virtuálních položek za peníze nebo jinou formu majetku přísně zakázána a pokládána za porušení těchto smluvních podmínek.

Pokud to společnost Square Enix umožňuje, můžete na váš účet přidat virtuální kredity pomocí příslušných platebních metod pro platformu, kterou používáte pro přístup ke službám. Společnost Square Enix si vyhrazuje právo kdykoli podle svého vlastního uvážení upravit cenu virtuálních kreditů bez předchozího upozornění nebo refundace. Zodpovídáte za zaplacení jakýchkoli daní nebo jiných poplatků souvisejících s nákupem nebo odkoupením virtuálních kreditů. S výjimkou případů, kdy to může zákon vyžadovat, nemáte žádný nárok na vrácení nevyužitých virtuálních kreditů.

Pokud nežijete v Evropské unii nebo jste nezískali nebo nepoužili služby v zemi nacházející se v Evropské unii, souhlasíte s tím, že nepodáte žalobu proti společnosti Square Enix nebo našim přidruženým společnostem, poskytovatelům služeb, nebo poskytovatelů licencí, které vzniknou v souvislosti s vaším používáním virtuálních kreditů, včetně jakéhokoli nároku založeného na teorii, že vlastníte virtuální kredity nebo související digitální položky nebo službu; jakékoli úpravy výše virtuálních kreditů, které jsou nezbytné k získání virtuální položky nebo služby; nebo odebrání přístupu k jakékoli virtuální položce nebo službě, včetně v důsledku ukončení účtu.

7. Nákupy od společnosti Square Enix

Nákupy uskutečněné prostřednictvím online obchodu společnosti Square Enix se neřídí těmito smluvními podmínkami, ale spíše podle obchodních podmínek a dalších zásad zveřejněných na webových stránkách platných pro váš region (v současné době https://store.na.square-enix-games.com/ pro americký region a https://store.eu.square-enix-games.com/ pro region EMEA-Asie). Pokud jste provedli nákup v online obchodě společnosti Square Enix a máte otázky týkající se podmínek, které se vztahují na váš nákup, včetně toho, zda máte právo objednávku zrušit nebo požádat o vrácení peněz, prosím navštivte příslušnou webovou stránku online obchodu společnosti Square Enix pro váš region, kde najdete další informace.

V rozsahu neupraveném výše uvedenými obchodními podmínkami a dalšími zásadami zveřejněnými na webu online obchodu Square Enix nebo jinými doplňkovými podmínkami, a aniž by to mělo vliv na vaše práva jako spotřebitele podle místních zákonů, pro nákupy přímo z webu společnosti Square Enix platí následující podmínky. Pokud zadáte objednávku u společnosti Square Enix, můžeme vaši objednávku odmítnout nebo omezit množství produktů, které můžete zakoupit. Před přijetím vaší objednávky můžeme také požadovat další informace. Pokud vaši objednávku přijmeme, zašleme vám e-mail s potvrzením, které vám poskytne příslušné podrobnosti o nákupu a mezi vámi a námi vznikne závazná smlouva. Pokud vaši objednávku nemůžeme přijmout, protože produkt není k dispozici, můžeme vás upozornit, až bude znovu k dispozici (pokud budeme mít váš souhlas).

 • Pro nákupy uskutečněné zákazníky pobývajícími mimo EU:

Za fyzické produkty nesete riziko od okamžiku dodání a za stahované produkty nesete riziko od okamžiku dokončení stahování. V souladu s vašimi místními zákony nesmíte zrušit objednávku fyzického produktu po obdržení potvrzení objednávky a nesmíte zrušit digitální produkt po zahájení stahování produktu.

 • Pro nákupy uskutečněné zákazníky pobývajícími v EU:

Toto jsou obchodní podmínky, za kterých vám společnost Square Enix poskytuje produkty, ať už se jedná o zboží nebo digitální obsah.

Objednávky zboží: Po zadání objednávky zboží budete mít období čtrnácti (14) dnů od data, kdy zboží obdržíte, abyste svou objednávku zrušili bez udání důvodu. Toto právo bude ztraceno, pokud se jedná o audio nebo video nahrávky v uzavřeném obalu nebo počítačový software v uzavřeném obalu a jestliže toto zboží po obdržení rozbalíte.

Objednávky digitálního obsahu: Po zadání objednávky digitálního obsahu budete mít období čtrnácti (14) dnů od data, kdy zboží obdržíte, abyste svou objednávku zrušili bez udání důvodu. Toto právo bude ztraceno, pokud jste zahájili stahování nebo streamování digitálního obsahu. Pokud vám digitální obsah ihned dodáme a vy jste s tím při zadávání objednávky souhlasili, nebudete objednávku moci zrušit.

Chcete-li uplatnit své právo na zrušení objednávky, můžete se obrátit na společnost Square Enix na adrese http://support.eu.square-enix.com a zaslat nám tento vzorový formulář pro zrušení.

- Adresát: Square Enix Limited, 240 Blackfriars Road, London, SE1 8NW Velká Británie: - Tímto oznamuji, že odstupuji od své smlouvy pro následující: [VLOŽTE IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OBJEDNÁVKY A NÁZEV PRODUKTU] - Objednáno dne [VLOŽTE DATUM] / přijato dne [VLOŽTE DATUM] - Jméno spotřebitele
- Adresa spotřebitele - Datum
- ID číslo účtu
- E-mailová adresa spojená s nákupem/účtem

Chcete-li, aby zrušení objednávky bylo provedeno, musíte oznámení zaslat v příslušné lhůtě čtrnácti (14) dnů. Platbu vám vrátíme způsobem, jakým jste platbu provedli, do čtrnácti (14) dnů od oznámení vašeho přání zrušit objednávku digitálního obsahu nebo do čtrnácti (14) dnů od obdržení vrácených produktů, pokud jde o zboží.

Pokud jste zakoupili opakující se předplatné jedné z našich služeb, souhlasíte s tím, že společnost Square Enix bude opakované platby zpracovávat automaticky. Vaše předplatné se bude obnovovat, dokud předplatné nezrušíte. Není-li uvedeno jinak, ceny nezahrnují poplatky za doručení a některé další příslušné poplatky, které vám budou sděleny před zadáním objednávky. V závislosti na místě určení mohou produkty podléhat dodatečným dovozním clům, daním nebo poplatkům a vy jste odpovědní za zaplacení všech těchto poplatků. Pokud si zakoupíte produkt ke stažení, zodpovídáte za veškeré náklady spojené se stažením a přístupem k produktu.

NIC V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH NEMÁ VLIV NA VAŠE PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ, VČETNĚ VAŠEHO PRÁVA V URČITÝCH JURISDIKCÍCH ZRUŠIT OBJEDNÁVKU NEBO OBDRŽET NÁHRADU ZA PRODUKT, KTERÝ JE VADNÝ NEBO NENÍ TAKOVÝ, JAK VÁM BYL POPSÁN. V případě potřeby vám v potvrzení objednávky poskytneme podrobnosti o vašich zákonných právech na zrušení a vysvětlení, jak je uplatňovat.

8. Obsah vytvořený uživatelem

Služba Square Enix vám může nabídnout možnost nahrávat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah služeb, který jste vytvořili („obsah vytvořený uživatelem“). V souladu s místními zákony udělujete společnosti Square Enix neomezené, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo používat, kopírovat, upravovat, distribuovat, zveřejňovat, prodávat, poskytovat dílčí licenci, vystavovat, veřejně předvádět, zveřejňovat, vysílat, překládat, vytvářet odvozená díla, propagovat a jinak využívat obsah vytvořený uživatelem bez jakékoli kompenzace, upozornění, nebo přisouzení vám a umožňujete ostatním třetím stranám, aby dělaly totéž. V maximálním rozsahu povoleném místními zákony se zříkáte jakýchkoli morálních práv, která máte na obsah vytvářený uživatelem.

Jste výhradně odpovědní za obsah vytvořený uživatelem a odesíláte jej na vlastní riziko. Při odesílání obsahu vytvořeného uživatelem souhlasíte s tím, že: (a) jste jediným autorem a vlastníkem práv na obsah vytvořený uživatelem a jste schopni tato práva udělit, aniž byste vytvářeli jakékoli závazky nebo závazky vůči společnosti Square Enix nebo jakékoli třetí straně; (b) obsah vytvořený uživatelem neporušuje žádné právo na duševní vlastnictví ani jiná práva (včetně práv na soukromí nebo publicitu) žádné třetí strany; (c) obsah vytvořený uživatelem nezpůsobí poškození společnosti Square Enix ani žádné třetí straně; a (d) obsah vytvořený uživatelem neporušuje tyto smluvní podmínky.

Společnost Square Enix může – ale nemá povinnost – smazat, odstraňovat, upravovat nebo odmítat zveřejňovat obsah vytvořený uživatelem podle našeho vlastního uvážení. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za vymazání nebo neodstranění jakéhokoli obsahu vytvořeného uživatelem.

9. Postup pro obvinění z porušení autorských práv podle DMCA

Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah dostupný ve službách porušuje autorská práva, můžete o tom informovat společnost Square Enix, jak je uvedeno v americkém zákoně Digital Millennium Copyright Act z roku 1998. Chcete-li tak učinit, zašlete nám upozornění, které bude obsahovat následující informace:

 • Popisek nebo předmět zprávy, který zní „Oznámení o porušení autorských práv podle zákona DMCA“;

 • popis díla chráněného autorskými právy, o kterém prohlašujete, že bylo porušeno, nebo, pokud se jedná o více děl chráněných autorskými právy, na které se vztahuje jediné oznámení, seznam takových děl;

 • popis toho, kde se nachází materiál, který podle vás porušuje nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva, který je přiměřeně dostatečný k tomu, abychom mohli materiál lokalizovat;

 • vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

 • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu způsobem, na který podáváte stížnost, není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

 • prohlášení, které jste učinili pod trestem křivé přísahy, že všechny informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv (nebo, pokud nejste vlastníkem autorských práv, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka); a

 • váš elektronický nebo fyzický podpis.

Všechna upozornění týkající se zákona DMCA musí být odeslána na adresu:

Square Enix
Attn: Legal Department
999 N. Pacific Coast Highway., 3rd Floor
El Segundo, CA 90245, United States
Email: DMCA@us.square-enix.com

Pokud obdržíme oznámení o porušení autorských práv, které je v souladu s požadavky na oznámení uvedenými v této části 9, budeme reagovat v souladu s našimi požadavky uvedenými v americkém zákoně Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (nebo případně v jiných právních předpisech). Upozorňujeme, že jakékoli informace, které ve svém oznámení poskytnete, můžeme sdílet s údajně porušující stranou. Pokud vědomě zkreslujete, že materiál nebo aktivita porušuje autorská práva, můžete být zodpovědní.

10. Pokyny pro hráčskou komunitu

Při používání našich online komunit, nahrávání obsahu do služeb (včetně obsahu vytvořeného uživatelem) nebo při interakci s ostatními uživateli služeb musíte dodržovat následující pokyny („pokyny komunity“):

 • S ostatními lidmi musíte jednat s respektem. Je zakázáno používat nadávky, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat a dělat urážlivé komentáře nebo osobní útoky na jiné osoby.

 • Služeb nesmíte využívat k podněcování nenávistného nebo nezákonného jednání, včetně zločinů proti lidskosti, teroristických činů, vykořisťování dětí, násilných činů proti ženám nebo jakékoli jiné osobě či skupině, útoků proti lidské důstojnosti jiného člověka, nebo nenávisti vůči ostatním na základě jejich rasy, náboženství, národnostního původu, pohlaví, sexuální orientace nebo postižení.

 • Služby nesmíte používat k distribuci jakéhokoli obsahu, který je nemravný, pornografický, hanlivý, nenávistný nebo nezákonný nebo který porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu.

 • Respektujte soukromí druhých. Nesmíte odhalit jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození, číslo sociálního zabezpečení, číslo kreditní karty, zdravotní informace, finanční informace, podobnost nebo jiné informace, které lze použít k identifikaci jiné osoby.

 • Nevydávejte se za jinou osobu nebo subjekt, nezaměňujte vaši identitu nebo vztah k jiné osobě nebo subjektu nebo jinak neuvádějte falešná, podvodná nebo klamná prohlášení.

Pokud objevíte jakýkoli obsah nebo chování, které porušuje tuto část nebo tyto smluvní podmínky, nebo je jinak nezákonné či porušující, nahlaste nám to prostřednictvím střediska služeb zákazníkům určeného pro váš region v části 11. Upozorňujeme, že máme právo, ale nikoli povinnost, sledovat služby a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah nebo chování, se kterým se ve službách setkáte.

11. Požadavky zákaznických služeb

V případě dotazů a dalších požadavků na služby zákazníkům se obraťte na příslušné středisko služeb zákazníkům níže:

 • Pro americký region: http://support.na.square-enix.com.

 • Pro region EMEA-Asie (jiný než Čína; Japonsko; Mongolsko; Korejská republika; Tchaj-wan; Laos; Thajsko; Hongkong; Vietnam; Filipíny; Brunej; Malajsie; Singapur; Indonésie; Kambodža nebo Macao) a pro otázky v anglickém jazyce a žádosti o služby zákazníkům z oblastí mimo americký region: http://support.eu.square-enix.com.

 • Pro Čínu; Japonsko; Mongolsko; Korejskou republiku; Tchaj-wan; Laos; Thajsko; Hongkong; Vietnam; Filipíny; Brunej; Malajsii; Singapur; Indonésii; Kambodžu; nebo Macao (kromě dotazů v anglickém jazyce): http://support.jp.square-enix.com.

12. Jednání se třetími stranami

A.     Software a služby třetích stran. Služby vám mohou poskytnout možnost přístupu k webovým stránkám, softwaru, službám, reklamám nebo jiným materiálům třetích stran. Tyto materiály třetích stran nepodporujeme ani neovládáme a neneseme odpovědnost za vaše interakce s nimi. Při přístupu k jakýmkoli materiálům třetích stran byste si měli pečlivě přečíst všechny platné podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů.

B.     Apple. Pokud přistupujete k aplikaci, která je provozována nebo publikována společností Square Enix, nebo ji používáte, a zveřejňujete příspěvky nebo odkazy na tyto podmínky služby prostřednictvím zařízení Apple se systémem iOS („aplikace iOS“), vztahují se na vás následující dodatečné podmínky a jsou do těchto smluvních podmínek začleněny v tomto odkazu:

(i) Berete na vědomí, že tyto smluvní podmínky jsou uzavřeny pouze mezi vámi a společností Square Enix a že společnost Square Enix, a nikoli společnost Apple, je zodpovědná za poskytování služeb a jakéhokoli jejich obsahu. (ii) K aplikaci iOS můžete přistupovat pouze prostřednictvím produktů značky Apple, které vlastníte nebo ovládáte a které jsou povoleny pravidly používání stanovenými v podmínkách používání obchodu App Store (v současné době jsou k dispozici na odkaze http://www.apple.com/legal/itunes/uk/terms.html); za předpokladu, že aplikace iOS je přístupná a může být používána jinými účty, které jsou s vámi spojeny prostřednictvím funkce sdílení rodiny nebo hromadné nákupy.
(iii) Berete na vědomí, že společnost Apple nemá povinnost poskytovat vám jakékoli služby údržby nebo podpory s ohledem na jakoukoli aplikaci iOS v rozsahu, v jakém je podle platných zákonů vyžadována a jakákoli údržba nebo podpora, která je ze zákona vyžadována je povinna poskytnout společnost Square Enix, a nikoli společnost Apple. (iv) V případě, že záruční závazek není v rámci těchto smluvních podmínek nebo dodatečných smluvních podmínek zamítnut nebo nemůže být v souladu s platnými zákony prohlášen za nezávazný, je společnost Square Enix, a nikoli společnost Apple, odpovědná za poskytnutí této záruky. Pokud aplikace iOS nesplňuje příslušnou záruku, můžete o tom společnost Apple informovat a společnost Apple vám vrátí nákupní cenu pro aplikaci iOS. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít společnost Apple v souvislosti s aplikací iOS žádnou jinou záruční povinnost.
(v) Bez ohledu na cokoli jiného v tomto dokumentu berete na vědomí, že mezi společnostmi Apple a Square Enix je společnost Square Enix výhradně odpovědná za řešení veškerých nároků, které můžete mít v souvislosti se službami, včetně: (a) nároky na odpovědnost za výrobek; (b) jakékoli tvrzení, že služby neodpovídají žádnému z platných právních nebo regulačních požadavků; a (c) nároky vyplývající z ochrany spotřebitele, zákonů na ochranu soukromí nebo podobných právních předpisů. (vi) pokud služby údajně porušují práva duševního vlastnictví třetí strany, je společnost Square Enix, a nikoli společnost Apple, odpovědná za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a vyřízení jakýchkoli takových nároků na porušení práv duševního vlastnictví. (vii) souhlasíte s tím, že budete dodržovat jakékoli podmínky třetích stran vztahující se na vaše používání aplikace iOS (viii) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou příjemci těchto podmínek služby třetí strany a že společnost Apple má právo tento oddíl 12(B) vůči vám jako třetí straně vymáhat.

C.     Microsoft. Pokud ke službám přistupujete nebo je používáte prostřednictvím platformy nebo služeb Microsoft video game (např. Xbox One, Xbox Live), platí pro vás následující dodatečné podmínky a do těchto smluvních podmínek jsou začleněny prostřednictvím této reference:

(i) V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony společnost Microsoft a její pobočky: (a) nemají žádné záruční závazky týkající se služeb a (b) nenesou vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli nároky nebo škody související se službami. (ii) společnost Microsoft a její pobočky nemají žádnou povinnost poskytovat vám jakoukoli podporu pro služby nebo jakékoli další služby. (iii) nic v těchto smluvních podmínkách nemá za cíl: (a) zabránit nebo omezit váš přístup k jakémukoli softwarovému produktu, který je určen k použití na platformě videoher společnosti Microsoft, a to i s ohledem na související aktualizace nebo digitální obsah; nebo (b) řídit či jakkoli měnit váš vztah se společností Microsoft na základě příslušných smluv společnosti Microsoft s vámi, včetně podmínek využívání služby Xbox Live.

D.     Sony. Pokud ke Službám přistupujete nebo je používáte prostřednictvím konzole PlayStation®4 nebo PlayStation®5, platí pro vás následující dodatečné podmínky a do těchto smluvních podmínek jsou začleněny prostřednictvím této reference:

(i) berete na vědomí, že tyto smluvní podmínky jsou smlouvou mezi vámi a společností Square Enix, a nikoli smlouvou mezi vámi a společností Sony Interactive Entertainment, Inc. nebo některou z jejích přidružených společností (souhrnně „Sony“). Za služby je odpovědná společnost Square Enix, nikoli společnost Sony. (ii) Máte omezenou licenci na používání služeb pouze v systému, který vlastníte nebo ovládáte nebo který vám poskytuje služby prostřednictvím sítě PlayStation™Network. (iii) Společnost Sony je podle těchto smluvních podmínek považována za třetí osobu, která je příjemcem služby Square Enix. (iv) Pro uživatele v Brazílii, Kanadě, Mexiku nebo Spojených státech platí následující dodatečné podmínky:

Purchase and use of items are subject to the Network Terms of Service and User Agreement. This online service has been sublicensed to you by Sony Interactive Entertainment America.

(v) Pro uživatele v Austrálii, Belgii, Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Indii, Irsku, Izraeli, Itálii, Kuvajtu, Lucembursku, Nizozemsku, novém Zélandu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rusku, Saúdské Arábii, Slovinsku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojených arabských emirátech, Spojeném království, nebo na Ukrajině platí následující dodatečné podmínky:

Any content purchased in an in-game store will be purchased from Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) and be subject to PlayStation™Network Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation™Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.

13. Bezdrátové funkce

Služby vám mohou umožnit přístup k určitým funkcím prostřednictvím bezdrátového zařízení, jako je například možnost odesílat obsah do služeb, přijímat zprávy ze služeb nebo stahovat aplikace. Vezměte prosím na vědomí, že váš operátor může účtovat zasílání zpráv, dat a další poplatky za používání těchto bezdrátových funkcí a může vám také zakázat používání některých funkcí služeb.

14. Závazné rozhodčí řízení a vzdání se práv na skupinovou žalobu

Pokud nežijete v Evropské unii a/nebo nevyužíváte služby v Evropské unii nebo pokud to vaše místní právo zakazuje jinak, vztahuje se následující část 14 na veškeré spory, obvinění nebo nárok mezi vámi a společností Square Enix, který vzniká nebo souvisí s podmínkami používání nebo používáním služeb (souhrnně jako „spor“). Pokud se nacházíte v Evropské unii, můžete předložit spor k online řešení prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů on-line, jejíž informace jsou v současné době k dispozici na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en.

V případě sporu zašle zúčastněná strana druhé straně písemné oznámení, které bude obsahovat jméno, adresu a kontaktní údaje strany, která o tom informuje, jakož i popis sporu a navrhované řešení. Chcete-li upozornit společnost Square Enix na spor, zašlete prosím oznámení na fyzickou poštovní adresu pro váš region, jak je uvedeno výše v části 1, a to s určením pro „právní oddělení“. Po dobu šedesáti (60) dnů od obdržení oznámení strany o sporu se společnost Square Enix s vámi pokusí spor vyřešit neformálně. Pokud vy a společnost Square Enix nedokážete spor vyřešit do šedesáti (60) dnů, může žalovaná strana zahájit závazné rozhodčí řízení jako jediný prostředek k vyřešení sporu. PŘI ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NEEXISTUJE ŽÁDNÝ SOUDCE ANI POROTA, ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PODLÉHÁ URČITÝM PRAVIDLŮM DŮVĚRNOSTI A SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ JE OMEZENÝ. Jakékoli rozhodčí řízení bude vedeno organizací JAMS před jedním neutrálním rozhodcem podle zjednodušených pravidel a postupů rozhodčího řízení organizace JAMS a bude podléhat rozhodným zákonům a místu konání ve vašem regionu, jak je uvedeno v části 18(B) těchto smluvních podmínek. Platí minimální standardy spotřebitelské arbitráže organizace JAMS, pokud jste „spotřebitelem“, jak je definováno organizací JAMS, což zahrnuje právo na osobní slyšení ve vaší oblasti pobytu. Pokud to rozhodce povolí, společnost Square Enix souhlasí s tím, že se rozhodčího řízení můžete účastnit telefonicky. Zjištění bude povoleno podle platných rozhodčích pravidel. Všechny strany rozhodčího řízení budou mít na vlastní náklady právo být zastoupeny advokátem nebo jiným obhájcem, kterého si zvolí. Vy a společnost Square Enix uhradíte arbitrážní poplatky a další náklady v souladu s platnými arbitrážními pravidly. Pokud příslušná arbitrážní pravidla nebo zákony vyžadují, aby společnost Square Enix zaplatila větší část těchto poplatků a nákladů, aby byl tento oddíl 14 vymahatelný, pak může společnost Square Enix tyto poplatky a náklady zaplatit a pokračovat v rozhodčím řízení.

Rozhodnutí rozhodce musí sestávat z písemného prohlášení, v němž se uvede stav každého nároku sporu, a musí obsahovat prohlášení o podstatných zjištěních a závěrech, na kterých je odškodné (pokud nějaké) založeno. Rozhodnutí o rozhodčím řízení a rozhodnutí o odškodném (pokud existuje) může být vydáno soudem nebo soudem, který nad stranami má pravomoc . Tento oddíl 14 nebrání žádné straně v tom, aby u soudu pro malé nároky usilovala o opravné prostředky v případě sporů spadajících do pravomoci tohoto soudu.

Tento oddíl 14 se nevztahuje na žádné právní kroky, které společnost Square Enix podnikla za účelem vyhledání příkazu nebo jiné spravedlivé úlevy v souvislosti s jakoukoli skutečnou nebo potenciální ztrátou, náklady nebo poškozením v souvislosti se službami. Tento oddíl 14 se nevztahuje ani na spory, tvrzení nebo nárok týkající se zpracování osobních údajů předávaných společnosti Square Enix ve Spojených státech amerických z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska (v případě jakéhokoli dotazu nebo stížnosti týkající se takového přenosu osobních údajů postupujte podle pokynů uvedených v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Square Enix).

SPORY BUDOU ROZHODNUTY POUZE NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ A NEBUDOU KONSOLIDOVÁNY S ŽÁDNÝM JINÝM ROZHODČÍM NEBO JINÝM ŘÍZENÍM, KTERÉ BY VYVOLALO JAKÝKOLI NÁROK NEBO SPOR JAKÉKOLI JINÉ STRANY. V případě, že toto zřeknutí se práva na skupinovou žalobu bude považováno za protiprávní nebo nevynutitelné, pak naše dohoda o rozhodčím řízení nebude použita a spor musí být postoupen výhradně k soudu na individuálním základě.

Pokud jsou rozhodčí ustanovení tohoto oddílu 14 shledána z jakéhokoli důvodu nevymahatelnými, souhlasíte s tím, že místem jakéhokoli sporu mezi vámi a námi bude příslušný soud v části 18(B) (podle vašeho regionu).

15. Zřeknutí se prohlášení a záruk

SLUŽEB VYUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST SQUARE ENIX SE ZŘÍKÁ A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, VČETNĚ TOHO, ZDA SLUŽBY: JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÉHO ŠKODLIVÉHO OBSAHU, BUDOU VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT NEBO BUDOU KOMPATIBILNÍ S JAKÝMKOLI HARDWAREM NEBO SOFTWAREM TŘETÍ STRANY, BUDOU BEZCHYBNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ NEBO VŽDY DOSTUPNÉ, BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO BUDOU ZÁKONNÉ V JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ JURISDIKCI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST SQUARE ENIX ZŘÍKÁ VŠECH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

NĚKTERÉ OBLASTI SOUDNÍ PRAVOMOCI OMEZUJÍ NEBO NEUMOŽŇUJÍ ZŘEKNUTÍ SE PŘEDPOKLÁDANÝCH ČI JINÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD ŽIJETE, KOUPÍTE NEBO VYUŽÍVÁTE SLUŽBY V JURISDIKCI, KTERÁ POSKYTUJE ZÁKONNÉ NEBO JINÉ ZÁRUKY PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, CÍLEM ŽÁDNÉ ČÁSTI TÉTO SMLOUVY NENÍ OMEZIT TATO PRÁVA.

16. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍN ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, SPOLEČNOST SQUARE ENIX A JEJÍ ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, MANAŽEŘI, AKCIONÁŘI, ZÁSTUPCI, PRODEJCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, NABYVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ, ZÁSTUPCI, NÁSTUPCI, A ZPLNOMOCNĚNCI (DÁLE JEN „ STRANY SPOLEČNOSTI SQUARE ENIX “) NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, EKONOMICKÝCH, EXEMPLÁRNÍCH, ZVLÁŠTNÍCH, TRESTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM NEBO SOUVISEJÍ S: (I) VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB; (II) HER, PRODUKTŮ, OBSAHU, OBSAHU VYTVOŘENÉHO UŽIVATELEM NEBO JAKÉKOLI JINÉ FUNKČNOSTI, FUNKCE, PRVKŮ NEBO INFORMACÍ O SLUŽBÁCH, NA KTERÉ SE ODKAZUJE, NEBO JE NA NĚ ODKAZOVÁNO ČI JSOU ZPŘÍSTUPŇOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB; (III) JAKÁKOLI OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI S VYŠETŘOVÁNÍM STRAN NEBO DONUCOVACÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI SQUARE ENIX, POKUD JDE O VÁŠ PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH VYUŽÍVÁNÍ; (IV) JAKÝMIKOLI OPATŘENÍMI PŘIJATÝMI V SOUVISLOSTI S AUTORSKÝM PRÁVEM NEBO JINÝMI VLASTNÍKY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO JINÝMI VLASTNÍKY PRÁV; V) JAKÝMIKOLI CHYBAMI NEBO OPOMENUTÍMI V TECHNICKÉM PROVOZU SLUŽEB; (VI) JAKÝMKOLI POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ, HARDWARU, SOFTWARU NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO TECHNOLOGIE VAŠÍ NEBO JINÉ OSOBY, VČETNĚ POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU NARUŠENÍ ZABEZPEČENÍ, VIRU, CHYBY, NEDOVOLENÉ MANIPULACE, PODVODU, VADY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZÁVADY, ZPOŽDĚNÍ PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÉ LINKY, SELHÁNÍ SÍTĚ NEBO JAKÉKOLI TECHNICKÉ NEBO JINÉ PORUCHY; NEBO (VII) VAŠÍ NEMOŽNOSTÍ NEDODRŽENÍ NEBO NEDODRŽENÍM TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK Z JAKÉHOKOLI DŮVODU. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM CELKOVÁ ODPOVĚDNOST STRAN SPOLEČNOSTI SQUARE ENIX VŮČI VÁM ZA VŠECHNY MOŽNÉ ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY SPORU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ROVNAJÍCÍ SE ČÁSTCE, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI SQUARE ENIX ZAPLATILI ZA PŘEDCHOZÍCH DVANÁCT (12) MĚSÍCŮ. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEOVLIVŇUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA V MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI VAŠIMI PRÁVY PODLE PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ A TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍKAMI BUDOU MÍT VAŠE PRÁVA PODLE PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ PŘEDNOST.

Pokud se nacházíte v Evropské unii nebo v jiné jurisdikci, která neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, které jsou popsány v této části 16, pak se na vás tyto výjimky a omezení nemusí vztahovat. Nic v těchto smluvních podmínkách nijak neomezuje naši odpovědnost za: (i) smrt nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí; (ii) podvod nebo podvodné zkreslování; (III) porušení jakékoli podmínky vyplývající z platného zákona (včetně zákona o právech spotřebitelů z roku 2015 ve Spojeném království), která nesmí být omezena nebo vyloučena; nebo iv) jakoukoli jinou odpovědnost, která ze zákona nesmí být omezena nebo vyloučena. Za tímto účelem neneseme v žádném případě odpovědnost vůči vám za jakékoli obchodní ztráty a jakákoli odpovědnost, kterou máme za ztráty, které vám vznikly v důsledku jakékoli smlouvy, nebude v souvislosti s jakýmkoli dvanáctiměsíčním obdobím vypočítaným ode dne této smlouvy, převyšovat náklady, které máte zaplatit za příslušnou službu v daném dvanáctiměsíčním období, nebo zahrnovat jakékoli ztráty, které byly rozumně předvídatelné. Ztráty se považují za předvídatelné, pokud jste je vy i my mohli zvážit v době, kdy jsme vaši objednávku přijali.

17. Zřeknutí se přikazujících a jiných oprávněných úlev

POKUD BUDETE TVRDIT, ŽE VÁM VZNIKLY JAKÉKOLI ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ, NEBUDOU NENAPRAVITELNÉ ANI DOSTATEČNÉ K TOMU, ABYSTE TÍM ZÍSKALI NÁROK NA SOUDNÍ PŘÍKAZ NEBO JINOU SPRAVEDLIVOU ÚLEVU. TO ZNAMENÁ, ŽE V SOUVISLOSTI S VAŠÍM NÁROKEM SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE USILOVAT O SOUDNÍ ŘÍZENÍ ANI JINÉ KROKY, KTERÉ BY MOHLY NARUŠOVAT NEBO BRÁNIT VÝVOJI NEBO VYUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI PRODUKTU, HRY, SLUŽBY NEBO JINÉHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VLASTNĚNÉHO, LICENCOVANÉHO, POUŽÍVANÉHO NEBO KONTROLOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ SQUARE ENIX.

18. Doplňující ustanovení

A.     Aktualizace smluvních podmínek. Společnost Square Enix si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky kdykoli upravit, včetně zveřejnění aktualizovaných smluvních podmínek (v souladu s platnými zákony). Pokračováním v používání služeb po jakékoli takové aktualizaci souhlasíte se změnami smluvních podmínek. Můžete být také požádáni o potvrzení souhlasu s aktualizacemi těchto smluvních podmínek a pokud odmítnete tuto aktualizaci přijmout, může vám další používání služeb být znemožněno.

B.     Rozhodné právo a místo konání. Pokud není uvedeno jinak, budou se tyto smluvní podmínky řídit a rozhodovat v souladu s následujícími ustanoveními:

 • Pokud jste v americkém regionu, budou se tyto smluvní podmínky služby řídit zákony státu Kalifornie, USA, které podléhají výhradní jurisdikci státních a federálních soudů se sídlem v Los Angeles, Kalifornie, Spojené státy.

 • Pokud jste v regionu EMEA-Asie, budou se tyto smluvní podmínky řídit anglickým právem, s výjimkou toho, že žijete v jiné zemi Evropské unie než v Anglii (která pro účely tohoto odstavce zahrnuje Skotsko a Severní Irsko) mohou existovat určité povinné platné zákony vaší země, které jsou použitelné ve váš prospěch a na vaši ochranu vedle nebo namísto určitých ustanovení anglického právního řádu. Souhlasíte s tím, že jakýkoli spor mezi vámi a námi ohledně těchto podmínek nebo jakékoli smlouvy bude řešen pouze anglickými soudy, s výjimkou toho, pokud žijete v zemi Evropské unie, můžete se rozhodnout zahájit soudní řízení buď ve své zemi, nebo v Anglii. Pokud žijete v Evropské unii a zahájíme proti vám soudní řízení, musíme tak učinit ve vaší zemi. Evropská platforma pro řešení sporů on-line je v současnosti k dispozici na odkaze http://ec.europa.eu/consumers/odr, poskytuje informace o alternativním řešení sporů, které by vás mohly zajímat.

C.     Odškodnění. Souhlasíte s tím, že budete obhajovat, odškodňovat, uhradíte škody a zbavíte odpovědnosti strany společnosti Square Enix před jakýmikoli nároky, požadavky, ztrátami, závazky nebo výdaji (včetně poplatků za právní zástupce), které vznikly v souvislosti s vaším uživatelským obsahem, používáním služeb, porušením těchto smluvních podmínek, nebo porušení práv duševního vlastnictví jakékoli osoby nebo subjektu či jiných práv. Zachováme si výlučné právo na obhajobu a kontrolu jakékoli záležitosti, která je jinak předmětem odškodnění podle tohoto odstavce, a souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností Square Enix při prosazování veškerých dostupných obranných prostředků.

D.     Kontrola vývozu. Nebudete exportovat, znovu exportovat ani jinak stahovat ani přenášet služby do žádné země, jurisdikce nebo osobě, pokud by tím byly porušeny zákony o kontrole exportu Spojených států nebo jiné země. Jste zodpovědní za dodržování všech platných obchodních předpisů, zákonů a kontrol vývozu. Aniž by výše uvedené bylo omezeno, prohlašujete a zaručujete, že: (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA nebo která byla vládou USA označena za zemi podporující terorismus; a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA.

E.     Oddělitelnost. Pokud se zjistí, že jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek je neúčinné, nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, pak bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a jeho neplatnost nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbytku těchto smluvních podmínek.

F.     Interpretace. V rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáte veškerých práv podle příslušných platných předpisů nebo obecného práva, která mohou umožnit, aby smlouva byla vykládána proti autorovi smlouvy. Jestliže je v těchto smluvních podmínkách použito slovo „včetně“, má se za to, že to znamená „včetně, bez omezení“.

G.     Spolupráce s donucovacími orgány. V souladu s platnými zákony si společnost Square Enix vyhrazuje právo kdykoli zapojit a spolupracovat s donucovacími orgány při vyšetřování jakýchkoli záležitostí bez toho, aniž byste obdrželi předchozí upozornění anebo formální obsílku, příkaz k domovní prohlídce nebo upozornění na jiný právní proces. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Square Enix může těmto donucovacím orgánům poskytnout vaši elektronickou komunikaci a data, včetně e-mailů a protokolů chatu, bez jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně, pokud to není zakázáno zákonem.

H.     Přetrvání platnosti. V případě, že tyto smluvní podmínky budou ukončeny, přetrvají v platnosti všechny podmínky, které se svou povahou uplatňují po takovém ukončení, včetně práv a licencí, které udělujete společnosti Square Enix, odškodnění, uvolnění, zřeknutí se odpovědnosti, omezení odpovědnosti, a ustanovení týkající se soudní příslušnosti, volby práva, nepodání skupinové žaloby (pokud se to ve vaší zemi uplatňuje) a povinné rozhodčí řízení (pokud se to ve vaší zemi uplatňuje).

I.     Postoupení práv. Společnost Square Enix může kdykoli bez předchozího upozornění postoupit svá práva a povinnosti podle těchto smluvních podmínek, zcela nebo zčásti, jakékoli osobě nebo subjektu. Tyto smluvní podmínky nesmíte postoupit další osobě bez našeho předchozího písemného souhlasu.

J.     Žádné zřeknutí se práv. Žádné neuskutečnění nebo zpoždění z vaší strany nebo ze strany společnosti Square Enix při uplatnění jakýchkoli práv, pravomocí nebo opravných prostředků nebude fungovat jako zřeknutí se práv a žádné zřeknutí se jakýchkoli podmínek těchto smluvních podmínek nebude účinné, pokud nebude písemně podepsáno stranou, proti které je vymáháno zřeknutí se práv.

K.     Úplná dohoda. Tyto smluvní podmínky spolu s Oznámením o ochraně osobních údajů a Dodatečnými podmínkami, a jakýmikoli dalšími podmínkami použití související s vaším používáním služeb představují úplnou dohodu a ujednání mezi stranami ohledně vašeho používání služeb a nahrazují jakoukoli a veškerou předchozí nebo současnou ústní nebo písemnou komunikaci.

L.     Práva třetích stran. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nejsou tyto smluvní podmínky určeny k tomu, aby poskytovaly jakákoli práva nebo opravné prostředky jiné osobě než stranám těchto smluvních podmínek, s výjimkou toho, že kterákoli strana společnosti Square Enix může vymáhat jakákoli práva nebo opravné prostředky výslovně svěřené této straně Square Enix podle těchto smluvních podmínek o poskytování služeb.

M.     Licence pro modul plug-in / Ochrana obsahu. Služby mohou zahrnovat určité moduly typu plug-in třetích stran a/nebo technologie ochrany obsahu, které se řídí licencemi open source a jinými ustanoveními, která jim byla připsána. Seznam modulů plug-ins a/nebo technologií ochrany obsahu používaných službami jiných výrobců naleznete na následující adrese URL k níže uvedenému datu: https://square-enix-games.com/cs_CZ/documents/plugin-licenses-content-protection