WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SQUARE ENIX
Ostatnia aktualizacja: 30/08/2022 09:00 GMT
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SQUARE ENIX
Ostatnia aktualizacja: 30/08/2022 09:00 GMT

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SQUARE ENIX

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2022 09:00 GMT

Następujące Warunki świadczenia usług Square Enix („Warunki świadczenia usługi”) wyjaśniają warunki, które mają zastosowanie, gdy użytkownik używa naszych różnorodnych gier, oprogramowania, produktów, usług, witryn internetowych, kont, aplikacji, sklepów internetowych, funkcji, treści i działań („Usługi”, a każda osobno „Usługa”). Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują korzystanie przez użytkownika z dowolnej Usługi, która publikuje lub zawiera łącza do niniejszych Warunków świadczenia usług bądź jest własnością, kontrolowana lub publikowana przez lub dla: Square Enix, Inc.; Square Enix LLC; Square Enix Limited; lub ich spółki zależne („Square Enix” lub „my", „nas” lub „nasz”). Oprócz niniejszych Warunków świadczenia usług oddzielne wytyczne, zasady lub warunki świadczenia usług lub sprzedaży („Warunki dodatkowe”) może odnosić się do korzystania z określonej Usługi. Tam, gdzie ma to zastosowanie, te Warunki dodatkowe zostaną udostępnione użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, której dotyczą. W zakresie, w jakim istnieje konflikt między niniejszymi Warunkami świadczenia usług a jakimikolwiek Warunkami dodatkowymi, zastosowanie będą miały Warunki dodatkowe, chyba że wyraźnie określono inaczej. Niektóre oferowane przez nas Usługi nie podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług, ale odrębnym warunkom świadczenia usług i innym zasadom, o których użytkownik zostanie powiadomiony podczas uzyskiwania dostępu do takich Usług lub korzystania z nich. W przypadku braku powiadomienia, że takie alternatywne warunki mają zastosowanie, zastosowanie będą miały niniejsze Warunki świadczenia usług.

Przed skorzystaniem z Usług należy przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie Warunki dodatkowe i użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Informację o ochronie prywatności Square Enix. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług lub jakimikolwiek Warunkami dodatkowymi, użytkownik powinien odinstalować i zaprzestać korzystania z usług.

WIELE TYPÓW SPORÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM DO USŁUG LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG, MOŻE PODLEGAĆ OBOWIĄZKOWEMU ARBITRAŻOWI. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH ARBITRAŻU W PUNKCIE 14 NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG.

1. Region

Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią umowę między użytkownikiem a podmiotem stowarzyszonym Square Enix w regionie geograficznym („Region”) określonym poniżej:

 • Region Amerykański" Square Enix oznacza Square Enix, Inc., 999 N. Pacific Coast Highway, 3rd Floor, El Segundo, CA 90245, Stany Zjednoczone. Użytkownik przebywa w regionie amerykańskim, jeśli jest na terenie: Ameryki Północnej; Ameryki Południowej; Ameryki Środkowej; Samoa Amerykańskiego; Guam; Dalekich Wysp Mniejszych Stanów Zjednoczonych; lub Karaibów.

 • Region EMEA-Azji” Square Enix oznacza Square Enix Limited (Sp. nr 01804186), 240 Blackfriars Road, Londyn, SE1 8NW, Wielka Brytania. Użytkownik przebywa w regionie EMEA-Azji, jeśli jest na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji lub na jakimkolwiek innym terytorium nie wymienionym w Punkcie 1.

Niezależnie od powyższego, użytkownik nie może korzystać z Usług, jeśli znajduje się na terytorium, na którym korzystanie z Usług jest zabronione przez obowiązujące prawo lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

2. Ograniczona licencja

Square Enix i jego licencjodawcy posiadają prawo własności do Usług i zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach oraz związanej z nimi własności intelektualnej w Usługach, w tym elementów audiowizualnych i innych materiałów objętych prawem autorskim (np. „wygląd i styl” Usług); znaków towarowych, logo, nazw handlowych, znaków usługowych i tożsamości handlowej Square Enix i naszych licencjodawców; przedmiotów podlegających opatentowaniu; i wszelkich innych form własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem ciągłego przestrzegania niniejszych Warunków świadczenia usług, Square Enix udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, możliwej do anulowania, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Usług do osobistego, niekomercyjnego użytku. Square Enix może natychmiast zawiesić lub zakończyć dostępność niektórych lub wszystkich Usług z dowolnego powodu, według własnego uznania Square Enix, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

3. Ograniczenia użycia

W celu korzystania z Usług nie wolno wykonywać żadnej z następujących czynności: (i) naruszać obowiązujące prawo lub przepisy; (ii) korzystać z Usług w celach handlowych lub politycznych; (iii) kopiować, usuwać, reprodukować, ponownie wyświetlać, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, hakować lub modyfikować Usług, w tym dowolnego serwera lub sieci używanej do świadczenia Usług (z wyjątkiem zakresu, w jakim egzekwowanie powyższego jest zabronione przez obowiązujące prawo); (iv) uzyskać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do Konta (zdefiniowanego poniżej), które nie jest własnym kontem użytkownika; (v) zakłócać korzystania z Usług innemu użytkownikowi; (vi) oszukiwać lub tworzyć nieuczciwą przewagę w Usługach lub innych grach bądź usługach Square Enix; (vii) tworzyć, rozwijać, modyfikować, rozpowszechniać, używać, promować, reklamować, sprzedawać, komercjalizować lub w inny sposób wykorzystywać nieautoryzowane oprogramowania, usługi, narzędzia lub układ w celach oszukańczych lub do tworzenia przewagi w dowolnym trybie offline, online lub dla wielu graczy Usługi lub dowolnej grze lub usłudze Square Enix; (viii) ingerować w jakąkolwiek funkcję bezpieczeństwa Usług; (ix) używać nieautoryzowanego serwera do emulacji Usług lub uzyskiwania do nich dostępu; (x) przechwytywać, wydobywać lub zbierać informacje od Usług lub ich użytkowników bez upoważnienia; (xi) naruszać praw własności intelektualnej lub innych praw Square Enix lub innych; lub (xii) usunąć wszelkie znaki towarowe, prawa autorskie lub inne uwagi dotyczące własności intelektualnej. Możemy natychmiast zawiesić lub odebrać dostęp do Usług, jeżeli użytkownik naruszy którekolwiek z tych ograniczeń lub w inny sposób naruszy niniejsze Warunki świadczenia usług.

4. Korzystanie z usług przez dzieci

Usługi nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat, a Square Enix nie będzie świadomie zbierać danych osobowych od osób poniżej trzynastego (13) roku życia (lub innego obowiązującego minimalnego wieku w miejscu zamieszkania użytkownika) bez uzyskania możliwej do zweryfikowania wyraźnej zgody rodziców, jaka może być wymagana przez prawo. Dzieci w wieku powyżej trzynastu (13) lat (lub innego obowiązującego minimalnego wieku w miejscu zamieszkania użytkownika), ale poniżej osiemnastu lat (lub innego obowiązującego wieku pełnoletności w miejscu zamieszkania użytkownika) muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed użyciem Usługi. W stosownych przypadkach interaktywne gry wideo („Gry”, a osobno „Gra”) oferowane za pośrednictwem Usług są opatrzone dobrowolnym lub obowiązkowym oznaczeniem wiekowym określonym na opakowaniu i w informacjach online. Użytkownik zgadza się nie grać ani zezwalać innym na granie w określoną Grę, jeśliby to naruszyło obowiązujące w jurysdykcji użytkownika minimalne wymagania wiekowe. Rodzice i opiekunowie dzieci poniżej osiemnastego roku życia (lub wieku pełnoletności obowiązującego w miejscu zamieszkania użytkownika) powinni uważnie przeczytać niniejsze Warunki świadczenia usług zanim zezwolą dzieciom korzystać z Usług.

5. Rejestracja konta

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać rejestracji konta w Square Enix („Konto”). Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego Konta i za wszelkie działania, które mają miejsce na jego Koncie. Rejestrując Konto, użytkownik wyraża zgodę na to, że: (i) nie będzie używać nazwy użytkownika ani adresu e-mail, które podszywają się pod inną osobę lub podmiot lub umożliwiają osobistą identyfikację; (ii) dostarczy i będzie utrzymywać dokładne informacje; oraz (iii) nie sprzeda swojego Konta osobie trzeciej ani nie pozwoli innym osobom korzystać ze swojego Konta. Square Enix może zawiesić lub zamknąć Konto użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, włącznie z przypadkiem, kiedy Square Enix uzna, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki świadczenia usług. Niezależnie od powyższego, jeśli użytkownik mieszka we Francji, Square Enix powiadomi go z co najmniej z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o zamknięciu konta.

Jeśli użytkownik zarejestrował konto i chce je zamknąć, powinien skontaktować się z odpowiednim centrum obsługi klienta dla swojego regionu, wyszczególnionym w Punkcie 11 poniżej. Po zamknięciu konta z dowolnego powodu Square Enix zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia konta.

6. Wirtualne kredyty

Square Enix może zezwolić na używanie „Wirtualnych kredytów”, aby zrealizować określone produkty cyfrowe i usługi online. Kredyty wirtualne mogą mieć różne nazwy, na przykład „Crysta®”, „Monety”, „punkty” lub „złoto.” Wirtualne kredyty nie są walutą ani własnością i nie mają wartości pieniężnej. Square Enix zachowuje wszelkie prawa własności do Wirtualnych kredytów i ma absolutne prawo do zarządzania i zmiany Wirtualnych kredytów oraz wszystkich licencji na cyfrowe przedmioty i usługi zrealizowane przy użyciu Wirtualnych kredytów. Korzystanie z Wirtualnych kredytów podlega osobistej, niekomercyjnej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niezbywalnej, anulowalnej licencji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Square Enix, wymiana, próba wymiany lub umożliwienie wymiany Wirtualnych kredytów lub innych wirtualnych przedmiotów na pieniądze lub jakąkolwiek inną formę własności jest surowo zabroniona i uważana za naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług.

Tam, gdzie jest to dozwolone przez Square Enix, użytkownik może dodać Wirtualne kredyty do Konta, korzystając z metod płatności obowiązujących w platformie, z której on korzysta, aby uzyskać dostęp do Usług. Square Enix zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Wirtualnych kredytów w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez powiadomienia ani zwrotu kosztów. Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków i innych opłat związanych z zakupem lub wykupem Wirtualnych kredytów. Z wyjątkiem przypadków, gdy wymagane jest to prawnie, użytkownik nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Wirtualne kredyty.

O ile użytkownik nie mieszka w Unii Europejskiej, nie nabył ani nie korzysta z Usług w kraju znajdującym się w Unii Europejskiej, użytkownik zgadza się nie wnosić pozwów przeciwko Square Enix ani naszym podmiotom stowarzyszonym, usługodawcom lub licencjodawcom wynikających bądź związanych z korzystaniem przez użytkownika z Wirtualnych kredytów, w tym wszelkich roszczeń opartych na teorii, że użytkownik posiada Wirtualne kredyty lub jakiekolwiek powiązane cyfrowe przedmioty lub usługi; z wszelkimi zmianami ilości Wirtualnych kredytów niezbędnych do uzyskania wirtualnego przedmiotu lub usługi; lub z usunięciem dostępu do dowolnego wirtualnego przedmiotu lub usługi, w tym w wyniku zamknięcia Konta.

7. Zakupy od Square Enix

Zakupy dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego Square Enix nie podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług, ale raczej Warunkom sprzedaży i innym zasadom opublikowanym na stronie internetowej mającej zastosowanie w regionie użytkownika (aktualnie: https://store.na.square-enix-games.com/ dla regionu amerykańskiego i https://store.eu.square-enix-games.com/ dla regionu EMEA-Azji). Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w Sklepie internetowym Square Enix i ma pytania dotyczące warunków zakupu, w tym czy ma prawo anulować zamówienie lub zażądać zwrotu pieniędzy, należy odwiedzić odpowiednią witrynę sklepu internetowego Square Enix dla swojego Regionu, aby uzyskać więcej informacji.

W zakresie nieuregulowanym powyższymi Warunkami sprzedaży i innymi zasadami opublikowanymi na stronie Sklepu internetowego Square Enix lub innymi Warunkami dodatkowymi oraz bez wpływu na prawa konsumenta wynikające z lokalnego prawa, poniższe warunki mają zastosowanie do zakupów robionych bezpośrednio w Square Enix. Jeżeli użytkownik złoży zamówienie w Square Enix, możemy, wyłącznie według naszego uznania, odrzucić zamówienie lub ograniczyć ilość produktów, które można będzie zakupić. Możemy również wymagać od użytkownika dodatkowych informacji przed przyjęciem zamówienia. Jeżeli przyjmiemy zamówienie użytkownika, wyślemy mu e-mail z potwierdzeniem, zawierającym odpowiednie szczegóły dotyczące zakupu, a między użytkownikiem i nami zostanie zawarta wiążąca umowa. Jeżeli nie możemy przyjąć zamówienia użytkownika, ponieważ produkt jest niedostępny, możemy zawiadomić użytkownika (za jego zgodą), gdy produkt będzie ponownie dostępny.

 • W przypadku zakupów dokonywanych przez klientów zamieszkałych poza UE:

Użytkownik odpowiada za produkty fizyczne od daty ich dostarczenia, a za pobierane produkty cyfrowe od momentu zakończenia pobierania. Z zastrzeżeniem prawa lokalnego, użytkownik nie może anulować zamówienia na produkt fizyczny po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia i nie może anulować produktu cyfrowego po rozpoczęciu pobierania produktu.

 • W przypadku zakupów dokonywanych przez klientów zamieszkałych w UE:

Są to warunki, na których Square Enix dostarcza produkty użytkownikowi, niezależnie od tego, czy są to towary, czy treści cyfrowe.

Zamówienia na towary: Po złożeniu zamówienia na towar użytkownik ma czternaście (14) dni od daty otrzymania towaru na anulowanie zamówienie bez podania przyczyny. Prawo to zostanie utracone, jeśli towary, będące zapieczętowanymi nagraniami audio czy wideo lub zapieczętowanym oprogramowaniem komputerowym, zostały otwarte po ich otrzymaniu.

Zamówienia na treści cyfrowe: Po złożeniu zamówienia na treści cyfrowe użytkownik ma czternaście (14) dni od daty złożenia zamówienia na anulowanie zamówienia bez podawania przyczyny. Prawo to zostanie utracone, jeśli użytkownik rozpocznie pobieranie lub przesyłanie strumieniowe treści cyfrowych. Jeśli natychmiast dostarczyliśmy użytkownikowi treści cyfrowe, a wyraził on na to zgodę podczas składania zamówienia, użytkownik nie będzie mógł anulować zamówienia.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, może skontaktować się ze Square Enix przez http://support.eu.square-enix.com, aby przesłać nam poniższy formularz odstąpienia od umowy.

- Do Square Enix Limited, 240 Blackfriars Road, Londyn, SE1 8NW Wielka Brytania: - Oświadczam, że odstępuję od umowy dotyczącej: [WPISZ ID ZAMÓWIENIA I NAZWĘ PRODUKTU] - Zamówione [WPISZ DATĘ] / otrzymane [WPISZ DATĘ] - Imię konsumenta - Adres konsumenta - Data - ID konta
- Adres e-mail związany z zakupem/kontem

Aby anulowanie zamówienia było skuteczne, użytkownik musi wysłać powiadomienie w odpowiednim 14-dniowym okresie. W ciągu czternastu (14) dni od powiadomienia o chęci anulowania w odniesieniu do treści cyfrowych lub w okresie czternastu (14) dni od otrzymania zwróconych produktów w odniesieniu do towarów zwrócimy pieniądze sposobem płatności, użytym przez zamawiającego.

W przypadku zakupu cyklicznej subskrypcji jednej z naszych Usług, użytkownik zgadza się, że Square Enix będzie automatycznie przetwarzać okresowe płatności. Subskrypcja będzie odnawiana, dopóki użytkownik jej nie anuluje. O ile nie określono inaczej, ceny nie obejmują kosztów dostawy ani wszelkich innych obowiązujących opłat, które zostaną użytkownikowi wyszczególnione przed złożeniem zamówienia. W zależności od miejsca przeznaczenia, produkty mogą podlegać dodatkowym cłom przywozowym, podatkom czy opłatom, a użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich takich opłat. Kupując produkt do pobrania, użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z pobieraniem i uzyskiwaniem dostępu do produktu.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI NIE WPŁYWA NA PRAWA KONSUMENTA W RAMACH PRAWA LOKALNEGO, W TYM PRAWA W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA LUB OTRZYMANIA ZWROTU ZA PRODUKT, KTÓRY JEST WADLIWY LUB NIE TAKI JAK OPISANY. W stosownych przypadkach w potwierdzeniu zamówienia przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące ustawowych praw do odstąpienia od umowy oraz wyjaśnienie, jak z nich skorzystać.

8. Treści generowane przez użytkownika

Square Enix może zaoferować użytkownikowi możliwość przesyłania, transmisji lub udostępniania w inny sposób treści utworzonych przez niego w Usługach („Treści generowane przez użytkownika”). Z zastrzeżeniem lokalnego prawa, użytkownik udziela Square Enix nieograniczonego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego, wieczystego i bezpłatnego prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, ujawniania, sprzedawania, sublicencjonowania, wyświetlania, publicznego wykonywania, publikowania, nadawania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, promowania i w inny sposób wykorzystywania Treści generowanych przez użytkownika bez żadnego wynagrodzenia, powiadomienia ani przypisywania ich użytkownikowi, a także pozwalać innym stronom trzecim czynić to samo. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez lokalne prawo użytkownik zrzeka się wszelkich osobistych praw osobistych do Treści generowanych przez użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści generowane przez użytkownika i przesyła je na własne ryzyko. Przesyłając Treści generowane przez użytkownika, użytkownik zgadza się, że: (a) użytkownik jest wyłącznym autorem i właścicielem praw do Treści generowanych przez użytkownika i może przyznać takie prawa bez tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wobec Square Enix lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (b) Treści generowane przez użytkownika nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw (w tym praw do prywatności lub wizerunku) jakiejkolwiek strony trzeciej; (c) Treści generowane przez użytkownika nie spowodują krzywdy ani szkody dla Square Enix ani żadnej strony trzeciej; oraz (d) Treści generowane przez użytkownika nie naruszają niniejszych Warunków świadczenia usług.

Square Enix może - ale nie ma takiego obowiązku - usuwać, anulować, edytować lub odmawiać publikowania Treści generowanych przez użytkownika według własnego uznania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usuwanie lub nieusuwanie jakichkolwiek Treści generowanych przez użytkownika.

9. Procedura dotycząca stawiania zarzutu o naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą DMCA

Jeżeli użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści dostępne w Usługach naruszają prawa autorskie, może powiadomić Square Enix zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998r Stanów Zjednoczonych . W tym celu użytkownik prześle nam powiadomienie zawierające następujące informacje:

 • legenda lub wiersz tematu, który brzmi „Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich DMCA”;

 • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według użytkownika zostało naruszone lub, jeśli jedno powiadomienie obejmuje wiele dzieł chronionych prawem autorskim, listę takich dzieł;

 • opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który zdaniem użytkownika narusza prawa lub jest przedmiotem działań naruszających prawo, w wystarczająco szczegółowej formie, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału;

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;

 • oświadczenie, że użytkownik działa w dobrej wierze i ma przekonanie, że wykorzystanie materiałów w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani prawo;

 • oświadczenie złożone przez użytkownika pod groźbą krzywoprzysięstwa, że wszystkie informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich (lub, jeśli użytkownik nie jest właścicielem praw autorskich, że jest on upoważniony do działania w imieniu właściciela); oraz

 • podpis elektroniczny lub fizyczny użytkownika.

Wszystkie powiadomienia DMCA należy przesyłać na adres:

Square Enix
Attn: Legal Department
999 N. Pacific Coast Highway., 3rd Floor
El Segundo, CA 90245, Stany Zjednoczone;
Email: DMCA@us.square-enix.com.

Jeśli otrzymamy zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, które jest zgodne z wymogami dotyczącymi powiadamiania w Punkcie 9, odpowiemy zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. Stanów Zjednoczonych (lub innych przepisów, które mają zastosowanie). Należy pamiętać, że możemy udostępnić wszelkie informacje podane w zawiadomieniu domniemanej stronie naruszającej. Użytkownik może ponieść odpowiedzialność, jeśli świadomie złoży fałszywe oświadczenie, że materiał lub działanie narusza prawo.

10. Wytyczne dla społeczności

Użytkownik musi przestrzegać następujących wytycznych („Wytyczne dla społeczności”) podczas korzystania z naszych społeczności internetowych, przesyłania treści w Usługach (w tym Treści generowanych przez użytkownika) lub interakcji z innymi użytkownikami w Usługach:

 • Należy traktować inne osoby z szacunkiem. Przeklinanie, nękanie, prześladowanie, grożenie i obraźliwe komentarze lub ataki na inne osoby są zabronione.

 • Zabrania się korzystania z Usług w celu zachęcania do nienawistnych lub nielegalnych zachowań, w tym przestępstw przeciwko ludzkości, aktów terroryzmu, wykorzystywania dzieci, aktów przemocy wobec kobiet lub jakiejkolwiek innej osoby czy grupy, ataków na godność innych osób bądź nienawiści do innych na gruncie ich rasy, religii, narodowości, płci, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności.

 • Zabrania się korzystania z Usług w celu rozpowszechniania jakichkolwiek treści, które są obsceniczne, pornograficzne, zniesławiające, nienawistne lub nielegalne, bądź które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 • Należy szanować prywatność innych. Nie wolno ujawniać imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, numeru ubezpieczenia społecznego, numeru karty kredytowej, informacji medycznych, informacji finansowych, podobizny ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji innej osoby.

 • Nie wolno podszywać się pod inną osobę lub podmiot, przedstawiać fałszywie swojej tożsamości lub powiązania z inną osobą lub podmiotem ani w żaden inny sposób nie składać oświadczeń, które są fałszywe, oszukańcze bądź wprowadzające w błąd.

Jeżeli użytkownik odkryje jakąkolwiek treść lub zachowanie, które narusza postanowienia niniejszego punktu lub Warunki świadczenia usług, jest w inny sposób nielegalne lub stanowi naruszenie prawa, to zgłosi to nam, kontaktując się z centrum obsługi klienta wyszczególnionym dla regionu użytkownika w Punkcie 11. Należy pamiętać, że mamy prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania Usług i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści lub zachowanie, które użytkownik napotyka w Usługach.

11. Kontakt z obsługą klienta

W przypadku pytań i innych zgłoszeń dotyczących obsługi klienta prosimy o kontakt z odpowiednim centrum obsługi klienta poniżej:

 • Region amerykański: http://support.na.square-enix.com.

 • Region EMEA-Azji (nie dotyczy Chin; Japonii; Mongolii; Republiki Korei; Tajwanu; Laosu; Tajlandii; Hongkongu; Wietnamu; Filipin; Brunei; Malezji; Singapuru; Indonezji; Kambodży; i Makao) oraz pytania i zgłoszenia do obsługi klienta w języku angielskim spoza regionu amerykańskiego: http://support.eu.square-enix.com.

 • Chiny; Japonia; Mongolia; Republika Korei; Tajwan; Laos; Tajlandia; Hongkong; Wietnam; Filipiny; Brunei; Malezja; Singapur; Indonezja; Kambodża; i Makao (nie dotyczy zapytań w języku angielskim): http://support.jp.square-enix.com.

12. Relacje ze stronami trzecimi

A.     Oprogramowanie i usługi innych firm. Usługi mogą dawać użytkownikowi możliwość uzyskiwania dostępu do witryn internetowych, oprogramowania, usług, reklam lub innych materiałów stron trzecich. Nie popieramy ani nie kontrolujemy takich materiałów stron trzecich ani nie odpowiadamy za interakcje użytkownika z nimi. Uzyskując dostęp do materiałów stron trzecich, należy uważnie przeczytać wszelkie obowiązujące warunki świadczenia usług i politykę prywatności.

B.     Apple. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji obsługiwanej lub publikowanej przez Square Enix lub do postów czy linków do niniejszych Warunków świadczenia usług za pośrednictwem urządzenia Apple z systemem iOS („Aplikacja na iOS”), poniższe Warunki dodatkowe mają zastosowanie do użytkownika i zostają włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług na mocy tego odniesienia:

(i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki świadczenia usług są zawierane wyłącznie między użytkownikiem a Square Enix i że firma Square Enix, a nie Apple, jest odpowiedzialna za świadczenie Usług i ich zawartości. (ii) Użytkownik może uzyskiwać dostęp do aplikacji iOS wyłącznie za pośrednictwem produktów marki Apple, które są własnością użytkownika lub pod jego kontrolą, oraz zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w Warunkach świadczenia usług App Store (obecnie dostępnych pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/pl/terms.html); pod warunkiem, że aplikacja iOS może być dostępna i używana przez inne powiązane z użytkownikiem konta przez Udostępnianie rodzinie lub zakupy zbiorcze. (iii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ma obowiązku świadczenia żadnych usług konserwacyjnych ani wsparcia w odniesieniu do dowolnej aplikacji iOS. W zakresie, w jakim jakakolwiek konserwacja lub wsparcie jest wymagane na mocy obowiązującego prawa, firma Square Enix, a nie Apple, jest zobowiązana do zapewnienia takiej konserwacji i wsparcia. (iv) W przypadku, gdy nie ma zrzeknięcia się zobowiązania gwarancyjnego na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług lub Warunków dodatkowych i/lub zrzeczenie nie może nastąpić w związku z obowiązującym prawem, firma Square Enix, a nie Apple, jest odpowiedzialna za udzielenie takiej gwarancji. Jeśli aplikacja iOS nie jest zgodna z obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić Apple, a Apple zwróci cenę zakupu aplikacji iOS. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji iOS. (v) Niezależnie od postanowień stanowiących inaczej w niniejszym dokumencie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie w stosunkach między Apple a Square Enix, firma Square Enix jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkownika związanych z Usługami, w tym: (a) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; (b) wszelkie roszczenia, że Usługi nie są zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi czy regulacyjnymi; oraz c) roszczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony konsumenta, ochrony danych lub podobnych przepisów. (vi) W przypadku domniemania, że Usługi naruszają prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, firma Square Enix, a nie Apple, jest odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. (vii) Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich warunków stron trzecich mających zastosowanie do korzystania z aplikacji iOS. (viii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszych Warunków świadczenia usług jako strony trzecie oraz że Apple ma prawo do egzekwowania postanowień Punktu 12 (B) wobec użytkownika jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

C.     Microsoft. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług lub korzysta z nich za pośrednictwem platformy gier wideo firmy Microsoft lub jej usługi (np.: Xbox One, Xbox Live), następujące Warunki dodatkowe mają zastosowanie do użytkownika i są włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług na mocy tego odniesienia:

(i) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Microsoft i jej podmioty stowarzyszone: (a) nie mają żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Usług; oraz (b) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia bądź szkody związane z Usługami. (ii) Firma Microsoft i jej podmioty stowarzyszone nie mają obowiązku zapewniania użytkownikowi żadnego wsparcia w zakresie Usług ani żadnych innych dodatkowych usług. (iii) Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie ma na celu: (a) uniemożliwiać lub ograniczać dostępu do oprogramowania przeznaczonego do użytku na platformie gier wideo firmy Microsoft, w tym do wszelkich powiązanych aktualizacji lub treści cyfrowych; ani (b) regulować lub zmieniać w jakikolwiek sposób relacje użytkownika z Microsoft na mocy odpowiednich umów Microsoft z użytkownikiem, w tym warunków użytkowania Xbox Live.

D.     Sony. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług lub korzystasz z nich za pośrednictwem konsoli PlayStation®4 lub PlayStation®5, następujące Warunki dodatkowe mają zastosowanie do użytkownika i są włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług na mocy tego odniesienia:

(i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki świadczenia usług są umową między użytkownikiem a Square Enix, a nie umową między użytkownikiem a firmą Sony Interactive Entertainment, Inc. lub dowolną z jej spółek zależnych (łącznie zwanych „Sony”). Za Usługi odpowiada firma Square Enix, a nie Sony. (ii) Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na korzystanie z Usług tylko w systemie, którego jest właścicielem lub który kontroluje, lub który dostarcza Usługi użytkownikowi przez PlayStation™Network. (iii) Zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług firma Sony jest uważana za beneficjenta Square Enix będącego stroną trzecią. (iv) W przypadku użytkowników w Brazylii, Kanadzie, Meksyku lub Stanach Zjednoczonych obowiązują następujące Warunki dodatkowe:

Purchase and use of items are subject to the Network Terms of Service and User Agreement. This online service has been sublicensed to you by Sony Interactive Entertainment America. (v) W przypadku użytkowników w Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Indiach, Irlandii, Izraelu, Włoszech, Kuwejcie, Luksemburgu, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Słowenii, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii lub na Ukrainie obowiązują następujące warunki dodatkowe:

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

13. Funkcje bezprzewodowe

Usługi mogą umożliwiać dostęp do pewnych funkcji za pośrednictwem urządzenia bezprzewodowego, takich jak możliwość przesyłania treści do Usług, odbierania wiadomości z Usług lub pobierania aplikacji. Należy pamiętać, że operator użytkownika może pobierać opłaty za przesyłanie wiadomości, przesyłanie danych i inne opłaty za korzystanie z takich funkcji bezprzewodowych, a także może zabronić korzystania z niektórych funkcji Usług.

14. Wiążący arbitraż i zrzeczenie się pozwów zbiorowych

O ile użytkownik nie mieszka w Unii Europejskiej i/lub nie korzysta z Usług w Unii Europejskiej, bądź z wyłączeniem przypadków zabronionych przez lokalne prawo użytkownika, poniższy Punkt 14 ma zastosowanie do wszelkich kontrowersji, zarzutów lub roszczeń między użytkownikiem a Square Enix, które powstają lub odnoszą się do Warunków użytkowania lub korzystania przez użytkownika z Usług (łącznie zwane „Sporem”). Jeżeli użytkownik zamieszkuje w Unii Europejskiej, może zgłosić spór w celu rozstrzygnięcia przez Internet przez internetową platformę rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, o której informacje są obecnie dostępne w: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en.

W przypadku powstania Sporu, pokrzywdzony prześle drugiej stronie pisemne zawiadomienie zawierające imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe strony dokonującej wypowiedzenia, a także opis Sporu i proponowane rozwiązanie. Aby powiadomić Square Enix o Sporze, użytkownik wyśle powiadomienie na fizyczny adres pocztowy w swoim regionie, jak wyszczególniono w Punkcie 1 powyżej, adresując ją do „Działu prawnego”. Przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania przez stronę zawiadomienia o Sporze, Square Enix i użytkownik będą podejmować próby nieformalnego rozwiązania Sporu. Jeżeli użytkownik i Square Enix nie będą w stanie rozstrzygnąć Sporu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni, poszkodowany może rozpocząć wiążący arbitraż jako jedyny sposób rozwiązania Sporu. W ARBITRAŻU NIE MA SĘDZIEGO ANI PRZYSIĘGŁYCH, ARBITRAŻ PODLEGA PEWNYM ZASADOM POUFNOŚCI, A SĄDOWA WERYFIKACJA WYNIKÓW ARBITRAŻU JEST OGRANICZONA. Wszelkie postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez JAMS przed jednym neutralnym arbitrem zgodnie z Usprawnionymi zasadami i procedurami arbitrażowymi JAMS oraz z zastrzeżeniem obowiązującego prawa i miejsca w regionie użytkownika, jak określono w punkcie 18(B) niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeżeli użytkownik jest „konsumentem” zgodnie z definicją JAMS, obowiązują minimalne standardy arbitrażu konsumenckiego JAMS, które obejmują prawo do osobistego przesłuchania w mieście użytkownika. Jeżeli arbiter na to zezwoli, Square Enix zgadza się, że użytkownik może wziąć udział w postępowaniu arbitrażowym telefonicznie. Odkrycie będzie dozwolone zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu. Wszystkie strony arbitrażu będą miały prawo, na własny koszt, być reprezentowane przez adwokata lub innego wybranego przez siebie prawnika. Użytkownik i Square Enix pokryją opłaty arbitrażowe i inne koszty zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu. Jeżeli obowiązujące przepisy lub przepisy dotyczące arbitrażu wymagają od Square Enix zapłacenia większej części takich opłat i kosztów, celem zapewnienia wykonalności postanowień Punktu 14, Square Enix może zapłacić takie opłaty oraz koszty i przystąpić do arbitrażu.

Decyzja arbitra musi składać się z pisemnego oświadczenia określającego rozstrzygnięcie każdego roszczenia sporu oraz musi zawierać oświadczenie o zasadniczych ustaleniach i wnioskach, na których opiera się kompensata (jeśli została przyznana). Orzeczenie w sprawie decyzji arbitrażowej i kompensaty (jeśli została przyznana) może zostać wydane przez dowolny sąd, który ma jurysdykcję nad stronami. Punkt 14 nie wyklucza możliwości dochodzenia zadośćuczynienia przez żadną ze stron w sądzie ds. drobnych roszczeń spornych podlegających jurysdykcji takiego sądu.

Punkt 14 nie ma zastosowania do jakichkolwiek działań prawnych podejmowanych przez Square Enix w celu uzyskania nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia w związku z jakąkolwiek rzeczywistą lub potencjalną stratą, kosztem lub szkodą związaną z Usługami. Punkt 14 nie ma również zastosowania do żadnych kontrowersji, zarzutów ani roszczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przekazanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do Square Enix w Stanach Zjednoczonych (w przypadku jakichkolwiek zapytań lub skarg dotyczących takiego przekazania dane osobowe, należy postępować zgodnie z procedurami podanymi w Informacji o ochronie prywatności Square Enix).

SPORY SĄ Z ZASADY ROZSTRZYGANE TYLKO INDYWIDUALNIE I NIE BĘDĄ ŁĄCZONE Z ŻADNYM INNYM ARBITRAŻEM ANI INNYM POSTĘPOWANIEM, KTÓRE OBEJMUJE ROSZCZENIA LUB KONTROWERSJE INNYCH STRON. W przypadku, gdy to zrzeczenie się roszczenia zbiorowego zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nasza umowa o arbitraż nie będzie miała zastosowania, a Spór musi zostać wniesiony do sądu wyłącznie jako indywidualne roszczenie.

Jeśli postanowienia dotyczące arbitrażu zawarte w Punkcie 14 okażą się z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, użytkownik zgadza się, że miejscem rozstrzygania wszelkich Sporów między użytkownikiem a nami będzie właściwy sąd określony w Punkcie 18(B) (w oparciu o Region użytkownika).

15. Zrzeczenie się oświadczeń i gwarancji

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. SQUARE ENIX ZRZEKA SIĘ I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG, WŁĄCZNIE Z TYM CZY USŁUGI: SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH TREŚCI; BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ LUB BĘDĄ KOMPATYBILNE Z DOWOLNYM SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM STRON TRZECICH; BĘDĄ BEZ BŁĘDÓW, NIEPRZERWANE LUB DOSTĘPNE O KAŻDYM CZASIE; SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; BĄDŹ CZY SĄ LEGALNE W JAKIEJKOLWIEK DANEJ JURYSDYKCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO SQUARE ENIX WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOROZUMIANYCH LUB INNYCH GWARANCJI, W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZKA, KUPIŁ LUB KORZYSTA Z USŁUG W JURYSDYKCJI, KTÓRA DAJE USTAWOWE LUB INNE GWARANCJE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIC CO UJĘTE JEST W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE MA NA CELU OGRANICZANIA TAKICH PRAW.

16. Ograniczenia odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SQUARE ENIX I JEGO PRACOWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY BIUROWI, KIEROWNICY, AKCJONARIUSZE, AGENCI, SPRZEDAWCY, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY, KONTRAHENCI, PRZEDSTAWICIELE, NASTĘPCY, ASYGNOWANI, („STRONY SQUARE ENIX”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, EKONOMICZNE, PRZYKŁADOWE, SPECJALNE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE STRATY CZY SZKODY, KTÓRE SĄ WYNIKIEM BĄDŹ ZWIĄZANE Z: (I) KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG BĄDŹ DZIAŁANIA USŁUG; (II) GRAMI, PRODUKTAMI, TREŚCIAMI, TREŚCIAMI GENEROWANYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB INNYMI FUNKCJAMI, CECHAMI, ELEMENTAMI LUB INFORMACJAMI, DO KTÓRYCH ODWOŁUJE SIĘ CZY UMIESZCZA LINKI LUB KTÓRE UDOSTĘPNIA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG; (III) JAKIMIKOLWIEK DZIAŁANIAMI PODJĘTYMI W ZWIĄZKU Z DOCHODZENIEM PRZEZ STRONY SQUARE ENIX LUB ORGANY ŚCIGANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG LUB JEGO KORZYSTANIA Z NICH; (IV) JAKIMIKOLWIEK DZIAŁANIAMI ODNOŚNIE WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH BĄDŹ INNYCH PRAW; (V) WSZELKIMI BŁĘDAMI LUB POMINIĘCIAMI W TECHNICZNYM DZIAŁANIU USŁUG; (VI) WSZELKIMI USZKODZENIAMI URZĄDZENIA, SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA BĄDŹ INNEGO SPRZĘTU LUB TECHNOLOGII UŻYTKOWNIKA CZY INNEJ OSOBY, W TYM USZKODZENIA Z POWODU NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA, WIRUSA, PLUSKWY, SABOTAŻU, OSZUSTWA, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY, DEFEKTU, OPÓŹNIENIA DZIAŁANIA LUB TRANSMISJI, POŁĄCZENIA KOMPUTEROWEGO, AWARII SIECIOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK USTERKI TECHNICZNEJ LUB INNEGO NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA; LUB (VII) NIEMOŻLIWOŚCIĄ PRZESTRZEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEGO NIEPRZESTRZEGANIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON SQUARE ENIX WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE MOŻLIWE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA NIE PRZEKROCZY KWOTY WCZEŚNIEJ ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W OSTATNICH DWUNASTU (12) MIESIĄCACH. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W JEGO MIEJSCU ZAMIESZKANIA. W PRZYPADKU KONFLIKTU MIĘDZY PRAWAMI UŻYTKOWNIKA W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LOKALNEGO A NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG, PRAWA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LOKALNEGO BĘDĄ DECYDUJĄCE.

Jeżeli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub w innej jurysdykcji, która nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, które opisano w Punkcie 16, takie wyłączenia i ograniczenia mogą użytkownika nie dotyczyć. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług w żaden sposób nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec użytkownika za: (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem; (ii) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; (iii) naruszenie któregokolwiek warunku dorozumianego przez obowiązujące prawo (w tym Ustawę o prawach konsumenta z 2015 r. w Wielkiej Brytanii), którego nie można ograniczyć ani wyłączyć; lub (iv) jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której zgodnie z prawem nie można ograniczyć ani wyłączyć. Z zastrzeżeniem tego, w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek straty biznesowe, a wszelka odpowiedzialność jaką ponosimy za straty poniesione przez użytkownika w wyniku jakiejkolwiek umowy, nie będzie, w odniesieniu do dowolnego dwunastomiesięcznego okresu liczonego od daty tej umowy, przekraczać opłaty należnej od użytkownika za odpowiednią Usługę w tym dwunastomiesięcznym okresie ani nie obejmie wszelkich racjonalnie przewidywalnych strat. Straty są uważane za przewidywalne, jeżeli mogły być przewidziane przez użytkownika i nas w momencie przyjęcia zamówienia użytkownika.

17. Zrzeczenie się nakazu sądowego i innego sprawiedliwego zadośćuczynienia

JEŻELI UŻYTKOWNIK WYSUWA ROSZCZENIE ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY LUB OBRAŻENIA, NIE BĘDĄ ONE UZNANE ZA „NIE DO NAPRAWIENIA” CZY WYSTARCZAJĄCE DO UPRAWAWNIENIA UŻYTKOWNIKA DO UZYSKANIA NAKAZU SĄDOWEGO BĄDŹ INNEGO SPRAWIEDLIWEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA. OZNACZA TO, ŻE W ZWIĄZKU Z ROSZCZENIEM UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE DOMAGAŁ SIĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO ANI INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ ZAKŁÓCIĆ LUB ZAPOBIEGAĆ ROZWOJOWI LUB WYKORZYSTANIU JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, GIER, USŁUG LUB INNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, POSIADANEJ, LICENCJONOWANEJ, UŻYWANEJ BĄDŹ KONTROLOWANEJ PRZEZ SQUARE ENIX.

18. Postanowienia dodatkowe

A.     Aktualizacje Warunków korzystania z usługi. Square Enix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym czasie, w tym poprzez opublikowanie zaktualizowanych Warunków świadczenia usług (zgodnie z obowiązującym prawem). Kontynuując korzystanie z Usług po każdej takiej aktualizacji, użytkownik wyraża zgodę na zmiany wprowadzonych do Warunków świadczenia usług. Użytkownik może również zostać poproszony o potwierdzenie zgody na aktualizacje niniejszych Warunków świadczenia usług i może mu się uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług, jeśli odmówi zaakceptowania aktualizacji.

B.     Prawo właściwe i właściwość terytorialna. O ile nie określono inaczej, niniejsze Warunki świadczenia usług będą regulowane i rozwiązywane zgodnie z następującymi postanowieniami:

 • Jeżeli użytkownik przebywa w regionie amerykańskim, niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, z zastrzeżeniem wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

 • Jeżeli użytkownik przebywa w regionie EMEA-Azji, niniejsze Warunki świadczenia usług będą podlegać prawu angielskiemu, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik mieszka w kraju Unii Europejskiej innym niż Anglia (która do celów niniejszego ustępu obejmuje Szkocję i Irlandię Północną), wówczas mogą obowiązywać pewne obowiązkowe przepisy prawa mające zastosowanie w kraju użytkownika będące na jego korzyść i ochronę dodatkowo lub zamiast niektórych przepisów prawa angielskiego. Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory między nim a nami dotyczące niniejszych warunków lub jakiejkolwiek umowy będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy angielskie, z wyjątkiem przypadku, kiedy użytkownik mieszka w kraju Unii Europejskiej, wówczas może on wszcząć postępowanie sądowe w swoim kraju lub w Anglii. Jeżeli użytkownik mieszka w Unii Europejskiej i wnosimy przeciwko niemu postępowanie sądowe, musimy to zrobić w kraju zamieszania użytkownika. Europejska internetowa platforma rozstrzygania sporów, obecnie dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, zawiera informacje o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, które mogą służyć pomocą użytkownikowi.

C.     Zabezpieczenie. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać, rekompensować i chronić Strony Square Enix przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, zobowiązaniami lub wydatkami (w tym opłatami prawnymi) poniesionymi w związku ze swoimi Treściami generowanymi przez użytkownika, korzystaniem z Usług, naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub naruszeniem praw własności intelektualnej bądź innych praw jakiejkolwiek osoby czy podmiotu. Zachowujemy wyłączne prawo do rozpoczęcia obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które inaczej podlegałyby zabezpieczeniu nas przez użytkownika na mocy niniejszego paragrafu, a użytkownik zgadza się współpracować ze Square Enix w celu zapewnienia wszelkich dostępnych środków obrony.

D.     Kontrola eksportu. Użytkownik nie będzie eksportować, reeksportować ani w inny sposób pobierać czy transferować Usług do jakiegokolwiek kraju, jurysdykcji ani osoby, jeśli naruszyłoby to przepisy dotyczące kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych czy innego kraju. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów handlowych, praw i kontroli eksportu. Nie ograniczając powyższego, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) nie znajduje się on w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został zaklasyfikowany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów"; ani, że (ii) nie znajduje się on na jakiejkolwiek liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych.

E.     Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, unieważnione lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne, a jego nieważność nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków świadczenia usług.

F.     Interpretacja. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zrzeka się wszelkich praw wynikających z obowiązującego prawa ustawowego lub powszechnego, które mogą zezwalać na interpretację umowy na niekorzyść jej autora. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach świadczenia usług występuje fraza „w tym/włącznie z”, uznaje się, że oznacza ona „w tym bez ograniczeń.”

G.     Współpraca z organami ścigania. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Square Enix zastrzega sobie prawo do zaangażowania organów ścigania i współpracy z nimi w celu zbadania wszelkich spraw w dowolnym czasie bez powiadomienia użytkownika oraz otrzymawszy, czy też nie, formalnego wezwania sądowego, nakazu przeszukania lub innego procesu prawnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby Square Enix mogło przekazywać komunikację elektroniczną i dane użytkownika, w tym wiadomości e-mail i zapisy czatów, takim organom ścigania, bez żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika bądź osób trzecich, chyba że zabrania temu prawo.

H.     Kontynuacja po wygaśnięciu. W przypadku wygaśnięcia niniejszych Warunków świadczenia usług wszelkie warunki, które z natury mają zastosowanie po takim wygaśnięciu, pozostają w mocy, w tym prawa i licencje udzielone Square Enix, odszkodowania, zwolnienia, zrzeczenia się, ograniczenia odpowiedzialności i postanowienia dotyczące jurysdykcji, wyboru prawodawstwa, brak pozwów zbiorowych (jeśli ma to zastosowanie w kraju użytkownika) i obowiązkowy arbitraż (jeśli ma to zastosowanie w kraju użytkownika).

I.     Przeniesienie praw. Square Enix może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług, w całości lub w części, na dowolną osobę lub podmiot w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków świadczenia usług bez naszej uprzedniej zgody pisemnej.

J.     Brak zrzeczenia się. Żadne zaniedbanie lub opóźnienie ze strony użytkownika lub Square Enix w wykonaniu jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków zaradczych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się, a żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie miało mocy, chyba że zostanie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez stronę, wobec której ma być egzekwowane.

K.     Całość porozumienia. Niniejsze Warunki świadczenia usług, wraz z Informacją o ochronie prywatności, Warunkami dodatkowymi i wszelkimi innymi warunkami użytkowania związanymi z korzystaniem z Usług, stanowią całość porozumienia i umowy między stronami w zakresie korzystania z Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty ustne lub pisemne.

L.     Prawa osób trzecich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki świadczenia usług nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw ani zadośćuczynienia jakiejkolwiek osobie innej niż strony niniejszych Warunków świadczenia usług, z wyjątkiem tego, że każda Strona Square Enix może wyegzekwować wszelkie prawa lub środki zaradcze wyraźnie przyznane takiej Stronie Square Enix na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług.

M.     Licencje na wtyczki / ochrona treści. Usługi mogą zawierać wtyczki stron trzecich i/lub technologie ochrony treści, które podlegają licencjom open source i innym przypisanym do nich postanowieniom. Listę wtyczek innych firm i/lub technologii ochrony treści używanych w Usługach można znaleźć pod następującym adresem URL według stanu na dzień podany poniżej: https://square-enix-games.com/pl_PL/documents/plugin-licenses-content-protection