Zasady dotyczące przesyłania treści i dobrowolnych pomysłów do Square Enix
Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020 13:00 GMT

Zasady dotyczące przesyłania treści i dobrowolnych pomysłów do Square Enix

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020 13:00 GMT

Square Enix stale opracowuje nowe kreatywne produkty i usługi. Dlatego też Square Enix może czasem opracować coś, co będzie podobne do materiału stworzonego przez osoby trzecie. Aby uniknąć potencjalnych sporów czy nieporozumień, Square Enix i jego pracownicy nie akceptują dobrowolnie przesyłanych prac twórczych ani pomysłów.

Z tego względu, nie należy przesyłać do Square Enix żadnych niezamówionych dzieł ani pomysłów, w tym między innymi gier, filmów, programów telewizyjnych, wideo, nagrań dźwiękowych, muzyki, partytur, obrazów, rysunków, grafiki, szkiców, materiałów pisemnych, powieści, opowiadań, scenariuszy, storyboardów, interpretacji, komiksów, wątków, dialogów, postaci, tła, scen, tekstury, projektów, kodów, wynalazków, koncepcji, planów, koncepcji marketingowych bądź wszelkich innych prac, pomysłów lub własności intelektualnej (łącznie zwane „Materiał”).

Niezastosowanie się do tego zalecenia i wysłanie Materiału do Square Enix, będzie stanowić zgodę, że poniższe warunki mają zastosowanie do Materiału niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych lub dodatkowych warunków, które przesyłający może chcieć zastosować do Materiału:

  1. Przesyłający ujawnił Square Enix Materiał z własnej woli; Firma Square Enix nie zażądała ujawnienia Materiału.

  2. Firma Square Enix nie będzie zobowiązana do zachowania poufności ani zastrzegania własności Materiału i nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Materiału.

  3. Square Enix może wykorzystywać lub re-dystrybuować Materiał (w tym wszelkie zawarte w nim pomysły) w dowolnym celu, komercyjnym bądź innym, bez żadnych ograniczeń i bez żadnej rekompensaty dla przesyłającego lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

  4. Wszelkie fizyczne kopie Materiału, dostarczone Square Enix, automatycznie stają się własnością Square Enix.

  5. Square Enix nie ma obowiązku przeglądania, przechowywania, potwierdzania ani zwrotu Materiału. Square Enix może zniszczyć lub odrzucić Materiał.

  6. Materiał nie zostaje przekazany firmie Square Enix do kupna, a rozważenie przydatności Materiału lub jego wykorzystanie przez firmę Square Enix nie jest uzależnione od zapłaty dla ofiarodawcy.

W niniejszej Polityce „Square Enix” odnosi się do Square Enix Limited, Square Enix (2009) Limited, Square Enix of America Holdings, Inc., oraz ich bezpośrednich i pośrednich spółek zależnych.

Square Enix może w dowolnym momencie zmodyfikować niniejszą Politykę w drodze aktualizacji niniejszej witryny. Warunki niniejszej Polityki nie mogą być modyfikowane ani uchylane w inny sposób, chyba że wydano dokument na piśmie podpisany przez odpowiednio upoważnionego pracownika Square Enix.